Pilići
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana živine / Pilići
Tov piladi je najčešći tov živine. Za ovu vrstu proizvodnje koriste se mesnate linije pilića dobijene dugotrajnom i pažljivom selekcijom. Osnovne osobine ovih pilića su veoma intenzivan prirast u kratkom vremenskom periodu, uz mali utrošak hrane po jedinici prirasta. Najčešći je „brojler” tov u kome pilad za 42 dana postižu telesnu masu od 2,0 do 2,2 kg uz konverziju hrane od 1,8 do 2,0 kg/kg prirasta.
Pored toga, sve više se primenjuje „gril” tov koji traje svega 36 dana, a pilad postižu telesnu masu oko 1,6 – 1,8 kg, uz konverziju hrane od 1,6 do 1,8 kg/kg. Međutim, u nešto ekstenzivnijim uslovima koristi se „roster” tov, odnosno produženi tov u kome se dobija znatno kvalitetnije (zrelo) meso. Ova vrsta tova traje nešto duže (56 – 58 dana), a pilad postižu telesnu masu od 2,5 do 3,5 kg uz veću konverziju hrane.

Obzirom na visok prirast u jedinici vremena (za 42 dana pile povećava telesnu masu preko 50 puta) ishrana tovnih pilića se zasniva na visokokvalitetnim koncentrovanim smešama hraniva biljnog i mineralnog porekla. Pored osnovnih hranljivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne količine mikroelemenata i vitamina u optimalnom međusobnom odnosu. Takođe, poželjno je da smeše sadrže i druge dozvoljene aditive koji obezbeđuju dužu održivost hrane (antioksidanti), bolje varenje hrane (enzimi), brži i veći prirast (aminokiseline), poželjnu boju potkožnog masnog tkiva (karotenoidi), ili sprečavaju pojavu tzv. uzgojnih oboljenja (kokcidiostatici).


STO POSTO SAVET
  • Pilići su najosetljivija kategorija na promenu uslova i hrane.
  • U toku tova ne menjati proizvođača stočne hrane.
  • Smanjenje konzumiranja hrane je predznak poremećaja u tovu.
  • Uslovi u svakom delu objekta moraju da budu ravnomerni.
  • Najmanje dva puta u toku dana kontrolisati provetrenost, vlažnost i temperaturu u objektu. 
Potpune smeše za tov pilica
Program potpunih smeša za tov pilića namenjen je tovu brojlera svih provinijencija. Smeše su formulisane na bazi najnovijih naučnih i tehničkih dostignuća, a sastavljene su od najkvalitetnijih domaćih i uvoznih sirovina. Pored toga, sve smeše zadovoljavaju uslove kvaliteta Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje.

Korišćenjem programa potpunih smeša STO POSTO za tov pilića, obezbeđuje se maksimalan prirast uz optimalno iskorišćavanje hrane.
>> Više informacija
   
Dopunska smeša - SUPER ŽUTI
Pored programa potpunih smeša za tov pilića, formulisana je dopunska smeša SUPER ŽUTI za tov brojlera svih provinijencija. Namenjena je domaćinstvima koja poseduju sopstvena energetska hraniva (kukuruz). Dopunska smeša je visokokoncentrovana smeša koja sadrži proteine visoke biološke vrednosti, makro i mikro elemente, vitamine i dozvoljene dodatke, tako da pomešana sa kukuruznom prekrupom daje optimalno izbalansiran obrok za brojlere.

Korišćenjem dopunske smeše, uz pridržavanje navedenih odnosa žitarica i smeše date u uputstvu, obezbeđuje se maksimalni prirast uz optimalno iskorišćavanje hrane.
>> Više informacija
 
SrpskiEnglish